skip to Main Content

Fundacja YOUkraine ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. ” Sensokraina – Sala sensoryczna w Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z Ukrainy „Maleńka Kraina”, prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”(MFiPR).

Postępowanie ma charakter otwarty.

Dokumentacja postępowania >>> POBIERZ
Dokumentacja projektowa >>> POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert >>> POBIERZ
Informacja o wyniku postępowania >>> POBIERZ